Godrej South Estate, Okhla, Delhi

Godrej South Estate, Okhla, Delhi. Fully Finished 3/4 Bed Ready to Move Luxury Residences Starting at โ‚น6.91 Cr*.

๐Ÿข Introducing Godrej South Estate: Where Luxury Finds Its True Address in Okhla, Delhi! ๐Ÿข

Elevate your living experience to unmatched levels at Godrej South Estate, the epitome of refined living in the heart of Okhla, Delhi. Step into a world where every detail whispers opulence, and every corner exudes sophistication.

๐ŸŒŸ Immerse in Ready-to-Move Luxury ๐ŸŒŸ Experience the bliss of seamless living with our fully finished 3/4 bed luxury residences, thoughtfully designed and meticulously crafted to perfection. Starting at just โ‚น6.91 Cr*, these residences redefine the concept of lavish living.

๐Ÿ›๏ธ Unveiling Unmissable Perks ๐Ÿ›๏ธ Your dreams come with rewards at Godrej South Estate. Enjoy AMC cash back for 2 years, making your transition into luxury living effortless. And guess what? Zero GST charges await you, ensuring a smile on your face and savings in your pocket.

๐Ÿ’ฐ Pay Smart, Save Big ๐Ÿ’ฐ Our innovative “Pay More Save More” scheme empowers you to customize your payment plan while enjoying exciting discounts. Craft your financial journey as you see fit, and relish the satisfaction of saving more as you invest in the life you deserve.

๐Ÿ’Ž Crafting Luxury Beyond Compare ๐Ÿ’Ž Discover a world of lavish interiors, crowned by a modular kitchen that invites culinary masterpieces. Elegant shower accessories by Grohe and VRV air conditioning elevate comfort, while Italian flooring and hardwood wooden flooring in bedrooms redefine elegance.

๐Ÿข The Ultimate Lifestyle Awaits You ๐Ÿข Indulge in the grandeur of a 25,000 sqft Club House, where luxury meets leisure. Unwind with concierge services by Quintessentially, sculpt your physique at the gymnasium by Ramona Braganza, and rejuvenate at the spa & salon by Elle Paris.

๐ŸŒณ Nature’s Embrace ๐ŸŒณ Embrace the outdoors with a staggering 2.5 acres of open green space on the expansive 5.15-acre land. Experience tranquility amidst the city’s pulse, rejuvenating your senses with the harmony of nature.

๐Ÿ™๏ธ Touching the Skies ๐Ÿ™๏ธ Witness the majesty of the tallest tower in South Delhi, a testament to architectural brilliance that stands tall and proud.

๐Ÿ›‹๏ธ It’s All in the Details ๐Ÿ›‹๏ธ Luxuriate in interiors that transcend time and trend, coupled with the convenience of a 3-level basement covered car parking that ensures your every arrival is seamless and stylish.

๐Ÿ“ž Your Luxurious Journey Begins Now ๐Ÿ“ž Dial now to embark on this extraordinary journey of luxury living at Godrej South Estate. Call 9958959555 and let the opulence of Okhla embrace you. Your new address of grandeur awaits! ๐ŸŒ†